KNOWLEDGE SHARING

  • Home
  • KNOWLEDGE SHARING
image

การรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อม

             วิธีการรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มจากการรับประทานยา การฉีดสเตียรอยด์ (Steroid) การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียม และการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีคำถามและความกังวลใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาข้างต้น เช่น การใช้ยาเป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อกระเพาะ หัวใจ และไต รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด

             ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้เปลี่ยนมุมมองการรักษาโรคนี้ไปจากเดิมโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดแค่วิธีเดียว เพราะปัจจุบันมีนวัตกรรมทางเลือกชีวภาพ รักษาด้วยเกล็ดเลือดคุณภาพสูง อุดมไปด้วยสารโปรตีนที่สำคัญเรียกว่า Growth Factors ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

             นวัตกรรมการรักษาโดยการฉีดเกล็ดเลือดคุณภาพสูง จะช่วยลดอาการปวดได้ดีเทียบเท่ากับการฉีดสเตียรอยด์ (Steroid) กระตุ้นการสร้างน้ำเลี้ยงข้อเข่าตามธรรมชาติและช่วยส่งเสริมกระบวนการซ่อมแซมกระดูกอ่อน

             

image

การรักษาด้วยเกล็ดเลือด

             ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้เปลี่ยนมุมมองการรักษาโรคนี้ไปจากเดิมโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดเพียงวิธีเดียว เนื่องจากมีนวัตกรรมการรักษาด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้นคุณภาพสูงซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนสำคัญที่เรียกว่า Growth Factors โดยถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

             นวัตกรรมการรักษาโดยการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นคุณภาพสูง จะช่วยลดอาการปวดได้ดีเทียบเท่ากับการฉีดสเตียรอยด์ ช่วยลดการรับประทานยาต้านการอักเสบในปริมาณมาก ซึ่งมีผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหาร ไต และหัวใจ นอกจากนี้ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นสร้างน้ำเลี้ยงข้อเข่าตามธรรมชาติ และส่งเสริมกระบวนการซ่อมแซมกระดูกอ่อนอีกด้วย

             

1