K Inno Med (KIM)

CSR

  • KIM เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ในปีนี้บริษัทมีแผนการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยนำผลิตภัณฑ์มาใช้ในการรักษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่เข้มแข็งให้แก่ชุมชน เรามีความตั้งใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการไปยังผู้บริโภคในชุมชนท้องถิ่น เพื่อสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ ทำให้ทุกคนสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
  • ในปีพ.ศ. 2563-2564 ทีมวิจัยได้ออกหน่วยการรักษาในหลายจังหวัดเช่น โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดโคราช, โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ และ โรงพยาบาลชลลดา จังหวัดนนทบุรี บริษัทมีความตั้งใจที่จะกระจายการรักษาไปยังหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ และเตรียมความพร้อมสู่ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน